SDM

STAFF PENGAJAR

 1. Prof. Dr. H. Ahmad Tafsir
 2. Prof. Dr. H. Juhaya S. Pradja
 3. Prof. Dr. H. Rachmat Syafe’i, Lc., MA.
 4. Dr. Hj. Sri Mulyati, MA.
 5. Dr. Cecep Alba, MA.
 6. Dr. H. Ajid Thohir
 7. Dr. H. Asep Salahudin
 8. Dr. H. Syahidin, M.Pd.
 9. Dr. H. Nurshamad Kamba, MA.
 10. Dr. H. Subandi, M.Psi
 11. Dr. H. Mujio Nurcholis
 12. Dr. H. Munir, MA
 13. Dr. H. Rudy Heryana
 14. Dr. Sobirin, M.Pd
 15. Dr. Wawan Kusnawan, MSI
 16. Hj. Etin Anwar, Ph.D.
 17. Shalahudin Kafrawi, Ph.D.

 

PEMBINA RUHANIYAH

 1. Zaenal Abidin Anwar
 2. Ust. Haji Ali bin Haji Muhammed (Singapura)
 3. Ust. Hj. Mohd. Zuki As Syuja’ (Malaysia)
 4. Zezen Bazul Asyhab
 5. Ali Akbar Hanafiah
 6. Wahfiyudin Sakam, MBA.

 

Dosen Luar Biasa

 1. Prof. Dr. H. Said Aqil Siradj, MA.
 2. Prof. Dr. H. Nazarudin Umar, MA.
 3. Prof. Dr. H. Dede Rosada, MA.
 4. Prof. Dr. H. Adang Hambali, M.Pd.
 5. Prof. Dr. H. Asep Muhyidin, MA.
 6. Dr. H. Rohimudin, Lc.,MA.
 7. Dr. H. Mastuki, MA.
 8. Dr. H. Muhammad Zain, MA.

 

PENGELOLA PROGRAM PASCASARJANA IAILM SURYALAYA

 • Direktur                                                           : Dr. Wawan, MSI.
 • Ketua Program Studi Akhlak Tasawuf          : Dr. Wawan, MSI.
 • Sekretaris Program Studi                              : Dra. Lilis D.Hadaliah, M.Ag.
 • Bendahara                                                      : Maman Sulaeman
 • Staf                                                                   : Ahmad Rahmat